This entry is only available in Swedish.

Emotra AB

 

INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad 2019-09-26

 

Inledning

Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddförordningen (EU) 2016/279 ”GDPR” ikraft. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Emotra värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I den här integritetspolicyn förklarar vi hur vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Vi anger vilka personuppgifter vi behandlar och vilka skäl som ligger till grund för behandlingen. Vi berättar även om hur du kan få tillgång till dina personuppgifter och hur du ska göra för att framställa synpunkter till oss på behandlingen.  

Vilka personuppgifter vi behandlar, ändamål och rättslig grund

Representanter från bolag/organisationer Emotra behandlar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett bolag/organisation. Dina uppgifter samlas ofta in från dig direkt eller från det bolag/organisation du representerar.
KATEGORI AV PERSONUPPGIFTEER
ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN
LAGLIG GRUND
Person- och kontaktinformation (namn, e-post, adress, telefon, e-post, funktion på bolaget/organisationen) Behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera med bolaget/organisationen kring administration och utförande av tjänster, leverans av varor, tekniska frågor m.m. Uppfylla lagkrav, exempelvis bokföringsskyldighet Möjliggöra marknadsföring och kommunikation med bolaget/organisationen Nödvändig för att fullgöra avtal med bolaget/organisationen. Emotra har ett berättigat intresse av att fullgöra avtalet och administrera affärsrelationen med bolaget/organisationen. (intresseavvägning) Behandlingen är nödvändig för att uppfylla bolagets rättsliga förpliktelser. Emotra har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra bolaget och dess produkter/tjänster.
Personer i ledande ställning och deras närstående
Bolaget är enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR), skyldigt att föra register över bolagets personer i ledande ställning och deras närstående.
KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN LAGLIG GRUND
Namn, funktion i Emotra, på vilket sätt personen är närstående. Uppfylla lagkrav. Nödvändig för att uppfylla bolagets rättliga förpliktelser.
Personer med tillgång till insiderinformation om bolaget
Bolaget är enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, (MAR) skyldigt att föra en insiderförteckning.
KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN LAGLIG GRUND
Namn (inklusive efternamn vid födseln), telefon till arbetet, namn på bolag som personen representerar, bolagets adress, funktion, födelsedatum, privat telefonnummer, fullständig hemadress. Uppfylla lagkrav. Nödvändig för att uppfylla bolagets rättliga förpliktelser.
Personer som söker anställning hos oss
KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN LAGLIG GRUND
Kontaktuppgifter så som namn, adress, telefonnummer, e-post, cv och eventuellt personligt brev. För att kunna fullgöra bolagets rekryteringsbehov. Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att rekrytera rätt personal till bolaget (intresseavvägning).
Personer som kontaktar oss spontant
KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN LAGLIG GRUND
Person- och kontaktinformation så som namn, titel, adress, e-post och telefonnummer. I syfte att möjliggöra och underlätta kommunikation med potentiella kunder, aktieägare, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter. Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att kunna kommunicera med potentiella kunder, aktieägare, leverantörer, samarbetspartners och övriga intressenter.
Varifrån vi samlar in dina personuppgifter?
Emotra behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit till oss när du tar kontakt med oss. Vi kan även inhämta uppgifter från offentliga register.  
Vem vi delar dina personuppgifter med?
Emotra delar information med betrodda leverantörer som hjälper oss att drifta vår webbplats och hantera bokföring- och löneadministration. Med dessa parter finns personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de skyddas. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om vi finner det nödvändigt pga. lagstadgade krav.  
Överföring till tredje land
Emotra behandlar enbart dina personuppgifter inom EU/EES, dvs. personuppgifter överförs inte till tredje land.  
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för vilka personuppgifterna behandlas. Vissa personuppgifter sparas så länge det behövs för att kunna fullgöra lagstadgade bestämmelser, exempelvis enligt bokföringslagen.  [Uppgifter som du lämnar till oss när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparas så länge du prenumererar på sådana utskick.]  
Säkerhet och skydd
Emotra har vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller spridning.  
Dina rättigheter
Oavsett vilka personuppgifter vi har sparat om dig ska du alltid ha kontroll över dina egna personuppgifter. Därför har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter Rätt till tillgång och insyn (”registerutdrag”) – Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den information vi har om dig. Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig rättad. Rätt att bli glömd – Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Om uppgifterna är sparade pga. lagstadgad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt till radering. Rätt till begränsning – Du har rätt att begränsa fortsatt behandling, exempelvis om du ifrågasätter om behandlingen är laglig. Rätt till dataportabilitet – dvs. rätt att få vissa av dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig. Rätt att göra invändningar – Du har alltid rätt att stoppa direktmarknadsföring eller invända mot sådan behandling av personuppgifter som grundas på en intresseavvägning.  
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter
Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.  
Ändringar i denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy vid behov. Du bör regelbundet besöka webbplatsen för att erhålla den senaste versionen.  
Hur du kontaktar oss
Har du frågor angående vår behandling av personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter kopplade till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta Personuppgiftsansvarig: Daniel Poté, VD, Emotra AB Organisationsnummer: 556612-1579 Adress: Göteborgsvägen 88, 433 63 Sävedalen Telefon: +46 732 34 41 93 Epost: daniel@emotra.se