Affärsidé

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR®, en kvantitativ och objektiv mätmetod som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Vision

Emotras långsiktiga vision är att företagets metod, EDOR®, ska användas som standardmetod på samtliga marknader som erbjuder behandling av deprimerade och därmed resultera i att flertalet självmord kan undvikas.

Aktiviteter

Tidigare har marknadsföringen bestått av egna föreläsningar, seminarier och utställningar vid kongresser. Den fortsatta marknadsföringen förväntas bli inriktad på Norden, Tyskland, Polen, Italien, Spanien, UK och Frankrike.

Bolaget samarbetar i en studie, EUDOR-A, med 18 kliniker från 10 länder i Europa. Över 1 500 tester har utförts av 15 centra. Efter att data har analyserats skickas remissvar till klinikerna och patienterna följs upp efter 12 månader. När sista patienten har följts upp kommer resultaten att bearbetas statistiskt och sammanställas. I slutet av mars 2017 hålls ett möte i Rom, med syftet att nå konsensus i gruppen beträffande hur tillförlitlig man anser att test med EDOR® är samt vilken klinisk nytta man tillerkänner metoden.

När väl de klinikerna ställer sig bakom metoden kommer införsäljningsprocessen och penetrationen av marknaden att bli lättare. Efter det att minst 5 kliniker står bakom metoden kommer en parallell försäljning ske mot mindre kliniker.

Under de första åren kommer marknadsföringsarbetet enbart bedrivas mot de specialistkliniker som besöker de stora vetenskapliga kongresserna. Det är dessa vårdenheter, som utgör marknadens viktigaste aktörer.

LÄS MER