Emotras metod, EDOR (R), för att upptäcka deprimerade patienter med självmordsbenägenhet, väcker allt större intresse bland berörda psykiatriska specialister. Skälet till det är uppenbart. Man har effektiva metoder för att skydda riskpatienter för självmord men det har hittills inte funnits några vettiga metoder för att hitta patienter i risk för självmord. Varje dag tar fyra svenskar sitt liv och 20-30 personer försöker ta livet av sig. Globalt sett är självmord den femte vanligaste dödsorsaken 0ch beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Genom vårt arbete vill vi växa med en gedigen och stark produkt som kan användas på samtliga internationella marknader, vilket ska resultera i att antalet självmord reduceras.

För en lyckad marknadsintroduktion av EDOR (R) krävs att vi uppnår marknadsacceptans, vilket vi avser att göra med hjälp av den multicenterstudie, EUDOR-A, som just nu pågår.

15 kliniker inom psykiatriområdet runt om i Europa, av vilka samtliga är tunga opinionsledare, såväl internationellt som i sina respektive länder, hade när testperioden avslutades den 10 mars 2016, testat över 1500 patienter med metoden. Engagemanget från klinikerna har varit stort och vi har utmärkta relationer till samtliga kliniker. Alla uttrycker stor tillfredsställelse över hur smidigt testet fungerar men även gällande överföring av EDOR testdata och återrapportering av analyssvar. Vi närmar oss nu slutet på studien, då samtliga testade patienter har följts upp under 12 månader .

Den 29-30 mars 2017 avslutas studien med att samtliga kliniker träffas och genomför ett konsensusmöte i Rom. Den 2-4 april offentligörs resultaten i samband med European Psychiatric Associations (EPA) internationella konferens i Florens, Italien. Om målsättningen med studien uppnås och om resultaten visar att metoden är säker, tillförlitlig och reproducerbar finns goda förutsättningar för ett starkt positivt konsensusuttalande och att de kliniker som medverkar i studien ska vara beredda att aktivt arbeta för att få ut metoden till den psykiatriska specialistsjukvården så snabbt som möjligt.

För att nå ut är det av stor vikt att vi är delaktiga på rätt platser och i rätt forum. Av den anledningen är det av stor vikt att vi deltar och ger presentationer av EDOR och av Emotra vid olika internationella och nationella kongresser. Lars-Håkan Thorell, upphovsman bakom EDOR och forskningschef på Emotra, har presenterat EDOR och forskningen bakom på en rad internationella vetenskapliga kongresser runt om i världen. Under det kommande året kommer antalet presentationer i samband med internationella konferenser att öka ytterligare.

Vi avser att bygga starka allianser med ledande kliniker, forskare och internationella organisationer och kommer att överlåta stora delar av informations- och kunskapsspridningen om metoden, till dessa. Vi har sett ett ökat intresse för metoden i USA och i det fall det ökade intresset från amerikanskt håll skulle leda till att kliniker i USA vill genomföra egna studier och det finns realistiska förutsättningar för detta ser vi inga hinder för att påbörja dessa innan den europeiska lanseringen gjorts. Vårt främsta fokus är dock att nu avsluta den pågående multicenterstudien och baserat på resultaten i studien nå konsensus om metodens säkerhet, effekt, tillförlitlighet och reproducerbarhet för att uppnå ett tillräckligt internationellt vetenskapligt stöd för att sedan kunna inleda lansering av metoden i Europa.

Göteborg i februari 2017

Claes Holmberg VD