I Sverige förloras 30 liv i veckan genom självmord och lika många personer försöker varje dag ta livet av sig. Globalt sett är självmord den femte vanligaste dödsorsaken 0ch beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Vi på Emotra har utvecklat EDOR®, en objektiv metod att mäta hjärnans omedelbara reaktioner på nya händelser i omgivningen. Syftet är att upptäcka bristen på vissa reaktioner, s.k. hyporeaktivitet, hos deprimerade patienter som är särskilt sårbara för självmordshandlingar. Genom att mäta reaktiviteten vid test med EDOR®, kan riskbedömningen göras med stöd av ett objektivt test. Beroende på testresultatet kan suicidpreventiva metoder sättas in av vården särskilt hos hyporeaktiva patienter vilket kommer resultera i att antalet självmord reduceras.

Genom vårt arbete vill vi växa med en gedigen och stark produkt och vår vision är att EDOR® ska användas som internationell standardmetod på samtliga marknader som erbjuder behandling av deprimerade och suicidala personer.

Lars-Håkan Thorell påbörjade utvecklingen av EDOR® redan i början på 1980-talet. 1987 gjordes den första vetenskapliga publikationen som visade ett starkt samband mellan EDOR® Test och självmordsförsök bland deprimerade och år 2001 bildades Emotra för att vidareutveckla och kommersialisera metoden. År 2013 genomförde vi en klinisk studie av 783 deprimerade patienter som bekräftade Thorells tidigare publicerade slutsatser om kopplingen mellan hyporeaktivitet och självmordsbenägenhet. Under 2014 startades en större flerårig multicenterstudie, EUDOR-A, hos över 1 500 patienter på 16 ledande psykiatriska kliniker i nio europeiska länder, för att undersöka metodens effektivitet, tillförlitlighet och hur den bäst kan tillämpas i vården.

Efter flera lyckade studier och ett framgångsrikt utvecklingsarbete är det nu dags för Emotra att blicka framåt och ta steget från att vara ett renodlat forskningsbolag till att marknadslansera vår metod. Vi ser goda kommersialiseringsmöjligheter i EDOR®, inte minst då en serie av kliniska studier och nu senast EUDOR-A har gett kliniskt bevis för att hyporeaktiva individer är särskilt sårbara för självmordshandlingar och för att metoden är ett objektivt och tillförlitligt sätt att utröna om en person är hyporeaktiv.

Vi bedömer att EDOR® är mogen och gediget kliniskt bevisad och att tiden nu är rätt för att inleda en kommersialisering av metoden. För att fullt ut kunna ta till vara på marknadspotentialen och de kommersialiseringsmöjligheter vi ser för EDOR® genomfördes i juni-juli 2017 en företrädesemission som inbringade 12,4 MSEK, efter emissionskostnader. Likviden från företrädesemissionen är främst avsedd att bygga upp en marknadsorganisation i Bolaget med primär uppgift att driva de marknadsaktiviteter som är nödvändiga för en lyckad kommersiell lansering. En synnerligen kompetens och internationellt erfaren marknadschef är nu på plats för att leda arbetet.

Vår inledande strategi är att rikta försäljning till nationellt framträdande kliniker i olika europeiska länder och nå ut till dessa med hjälp av de kliniker som deltog i EUDOR-A, som redan är väl insatta i hur metoden fungerar och som kan skapa marknadsacceptans för EDOR®. Försäljningsstrategin innebär också att bjuda in europeiska psykiatrer och psykologer till utbildning om hur EDOR® används. När detta skrivs har sex lyckade utbildningskurser genomförts i olika länder i Europa. Vi har nu påbörjat omställningen från ett litet forskningsbolag till ett kommersiellt verksamt företag och vi arbetar med målsättningen att inom några år ha nått acceptans för EDOR® inom den europeiska psykiatrin och med förvissningen att det kommer att innebära att många självmord kommer att kunna förhindras.

Claes Holmberg,

VD och styrelseledamot i Emotra AB