Affärsidé

Emotras affärsidé är att förse vårdgivarna med EDOR®, en kvantitativ och objektiv mätmetod som identifierar hyporeaktiva individer. Studier visar att dessa är mer sårbara för självmordshandlingar än andra. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Vision

Emotras långsiktiga vision är att företagets metod, EDOR®, ska användas som standardmetod på samtliga marknader som erbjuder behandling av deprimerade och därmed resultera i att flertalet självmord kan undvikas.

Aktiviteter

Bolaget har under 2017 avslutat en treårig naturalistisk icke-blind multicenterstudie, EUDOR-A, med 15 kliniker från 9 länder i Europa. Över 1 500 patienter har testats och följts upp. Jämfört med i tidigare blinda studier minskade andelen självmord avsevärt i EUDOR-A, särskilt i den hyporeaktiva gruppen, vilka erbjöds betydligt mer omfattande suicidpreventiva åtgärder än patienter tillhörande den normalt reaktiva gruppen. Utfallet i EUDOR-A ledde till att bolaget beslöt att marknadsintroducera EDOR® till psykiatrin i Europa. Marknadsföringen kommer främst att riktas mot Norden, Tyskland, Polen, Italien, Spanien, UK och Frankrike.

Under de första åren kommer marknadsföringsarbetet enbart bedrivas mot de specialistkliniker som besöker de stora vetenskapliga kongresserna. Det är dessa vårdenheter, som utgör marknadens viktigaste aktörer.

LÄS MER