Margit Ferm
Margit FermStyrelseordförande, född 1939

Aktieinnehav i Emotra AB: 73 731 aktier.

Margit Ferm, född 1939, är styrelseordförande i Emotra sedan februari 2012. Ferm är socionom och sociolog samt har tidigare arbetat som chef och ledare inom såväl statlig, kommunal, landstingskommunal och privat verksamhet. Ferm arbetar med utbildning av ledningsgrupper, ST-läkare, skolpersonal, vårdpersonal med flera i offentlig och privat verksamhet om suicidprevention. Ferm har under många år varit förbundsordförande i SPES, Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd, som under hennes ledning var en ledande organisation för suicidprevention i landet. I dag är Ferm ordförande i SPES-kretsen i Jönköpings län och är en ofta inbjuden föredragshållare vid kongresser inom suicidprevention.

Claes Holmberg
Claes HolmbergVD och styrelseledamot, född 1954

Aktieinnehav i Emotra AB (inklusive närståendes innehav): 405 570 aktier.

Claes Holmberg, född 1954, är sedan februari 2012 styrelseledamot och VD i Emotra. Holmberg är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik och är teknologie doktor i teoretisk fysik. Holmberg har erfarenhet som vVD i bland annat Nobel Pharma AB/Nobel Biocare AB och VD i MediTeam AB/Biolin AB och Biolight AB. Han har även varit styrelseordförande och styrelseledamot i en rad medicintekniska företag och i nationella tvärvetenskapliga forsknings­program.

Lars-Håkan Thorell
Lars-Håkan ThorellForskningschef och styrelseledamot, född 1943

Aktieinnehav i Emotra AB (inklusive hustruns innehav): 1 290 976 aktier.

Lars-Håkan Thorell, född 1943, är forskningschef och har varit aktiv som styrelseledamot i Emotra sedan juni 2006. Thorell är upphovsmannen bakom EDOR, Emotras mätmetod och produktsystem. Thorell är docent i experimentell psykiatri och forskare sedan mer än 40 år. Thorell har bedrivit forskning om självmord, psykofysiologi och hyporeaktivitet i mer än 25 år och har under många år haft sin anställning vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, avdelningen för psykiatri vid medicinska fakulteten, Linköpings Universitet.

Gift med Elizabeth Kaminski.

Roy Jonebrant
Roy JonebrantStyrelseledamot, född 1956

Aktieinnehav i Emotra: 40 340 aktier.

Roy Jonebrant, född 1956, är sedan juni 2013 styrelseledamot i Emotra. Jonebrant har mångårig erfarenhet som CFO i ett antal svenska utvecklingsföretag såsom MediTeam AB, Biolin AB och Biolight AB och som ekonomikonsult i egen verksamhet samt nu senast som vice VD/CFO i Pilum AB (publ).

Daniel Poté
Daniel PotéMarknadschef, tillhör ledningsgruppen, född 1973

Aktieinnehav i Emotra: 0 aktier.

Daniel Poté, född 1973, är marknadschef och medlem i bolagets ledningsgrupp sedan 2017. Han har en gedigen bakgrund från den internationella medicintekniska branschen. Han har tidigare arbetat med marknadsföring i ansvarig ställning i bland annat Nobel Biocare och Haemochrom Diagnostica GmbH. Sedan 2009 har Daniel Poté haft sin anställning hos Vitrolife AB. Hans inriktning har genomgående handlat om internationell marknadsverksamhet. I sin roll som global produktchef i Vitrolife har han ansvarat för merparten av företagets internationella lanseringar av nya produkter.

Elizabeth KaminskiAnställd som mätanalytiker, född 1957

Aktieinnehav i Emotra AB (inklusive makens innehav): 1 290 976 aktier.

Elizabeth Kaminski är specialutbildad i psykofysiologisk mätning och en av grundarna till Emotra AB. Har genomfört egna studier av psykofysiologiska reaktioner hos barn och vuxna och genomfört hundratals mätningar av psykofysiologiska data på uppdrag bl.a. av Linköpings universitet. Elizabeth är en av dem som bearbetar testdata från Emotras kunder och deltar av utprovning av nya testversioner.

Gift med Lars-Håkan Thorell.

Financial function

For cost-optimisation reasons, the Company has not yet employed a CFO. For this reason, Emotra AB’s accounting and financial reporting functions have been outsourced to Jonebrant Ekonomikonsult AB, Corp. id no: 556501-8115, Göteborgsvägen 74, SE-433 63 Sävedalen, Sweden.

Accountant

Thomas Nilsson, Chartered Accountant at Ernst & Young AB, is the Company’s accountant, born 1962. Address: Odinsgatan 13, SE-401 82 Göteborg, Sweden.

Margit Ferm, Chairperson of the Board of Directors of Emotra AB, born 1939.

Shareholdings in Emotra AB: 42,845 shares.

Margit Ferm is a trained social worker and sociologist. She has worked as a manager and leader in the public sector at the municipal, county and national level, as well as in the private sector. Margit works with training executive committees, resident doctors, school staff, health care personnel and other public and private sector workers about suicide prevention. For many years, she has been the chairperson of SPES, the Swedish national association for suicide prevention and support to surviving next of kin, which under her leadership was Sweden’s leading suicide-prevention organisation. Today she is the chairperson for the Jönköping county branch of SPES and is often invited as a speaker at conferences on suicide prevention.

Claes Holmberg, CEO and board member of Emotra AB, born 1954.

Shareholdings in Emotra AB (including related persons): 389,460 shares.

Claes Holmberg has a master’s degree in engineering and received his PhD in theoretical physics in 1986. Former VP of Nobel Biocare, 1986–95 and CEO of Mediteam AB/Biolin AB, 1996–2003 and Biolight AB, 2003–2011. Former member and/or chairman of the board of several medical device companies and national interdisciplinary research programmes.

Lars-Håkan Thorell, Head of Research and board member of Emotra AB, born 1943. Married to Elizabeth Kaminski.

Shareholdings in Emotra AB (including wife’s holdings): 1,290,976 shares.

Lars-Håkan Thorell is the inventor of “EDOR”, Emotra’s measuring method and product system. Associate professor in experimental psychiatry with more than 40 years’ research experience. He has conducted research on suicide, psychophysiology and hyporeactivity for 25 years. For many of these years his place of employment has been the Institute for Clinical and Experimental Medicine, Psychiatry Department, at the Linköping University.

Roy Jonebrant, board member of Emotra AB, born in 1956.

Shareholdings in Emotra AB: 40,340 shares.

Roy Jonebrant is the CFO of Pilum AB (publ). He has several years’ experience as the CFO of several Swedish start-ups such as MediTeam AB, Biolin AB and Biolight AB, as well as of running his own financial consultant business.

Elizabeth Kaminski, former deputy board member of Emotra AB, born 1957. Married to Lars-Håkan Thorell.

Shareholdings in Emotra AB (including husband’s holdings): 1,290,976 shares.

Elizabeth Kaminski has specialist training in psychophysiological measurement and is one of Emotra AB’s founders. She has conducted her own research on psychophysiological reactions in children and adults and has performed hundreds of psychophysiological data measurements for employers such as Linköping University. Elizabeth is one of our processors of test data from Emotra’s customers and is a member of our evaluation team for new test versions.

Financial function

For cost-optimisation reasons, the Company has not yet employed a CFO. For this reason, Emotra AB’s accounting and financial reporting functions have been outsourced to Jonebrant Ekonomikonsult AB, Corp. id no: 556501-8115, Göteborgsvägen 74, SE-433 63 Sävedalen, Sweden.

Accountant

Thomas Nilsson, Chartered Accountant at Ernst & Young AB, is the Company’s accountant, born 1962. Address: Odinsgatan 13, SE-401 82 Göteborg, Sweden.