Emotra AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2016.   170215 - Bokslutskommuniké 2016