Margit Ferm, styrelseordförande i Emotra AB, född 1939.

Aktieinnehav i Emotra AB: 42 845 aktier.

Margit Ferm är socionom och sociolog, har arbetat som chef och ledare inom statlig, kommunal, landstingskommunal och privat verksamhet. Arbetar med utbildning av ledningsgrupper, ST-läkare, skolpersonal, vårdpersonal med flera i offentlig och privat verksamhet om suicidprevention. Har under många år varit förbundsordförande i SPES, Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd, som under hennes ledning var en ledande organisationen för suicidprevention i landet. I dag är hon ordförande i SPES- kretsen i Jönköpings län och är en ofta inbjuden föredragshållare vid kongresser inom suicidprevention.

Claes Holmberg, VD och styrelseledamot i Emotra AB, född 1954.

Aktieinnehav i Emotra AB (inklusive närståendes innehav): 389 460 aktier.

Claes Holmberg är civilingenjör och teknisk doktor i teoretisk fysik, 1986. Tidigare vVD i Nobel Biocare, 1986-95 och VD i Mediteam AB/ Biolin AB, 1996-2003 och Biolight AB, 2003-2011. Tidigare Styrelseordförande och ledamot i en rad medicintekniska företag och i nationella tvärvetenskapliga forskningsprogram.

 Lars-Håkan Thorell, forskningschef och styrelseledamot i Emotra AB, född 1943. Gift med Elizabeth Kaminski.

Aktieinnehav i Emotra AB (inklusive hustruns innehav): 1 290 976 aktier.

Lars-Håkan Thorell är upphovsmannen bakom ”EDOR”, Emotras mätmetod och produktsystem. Docent i experimentell psykiatri och forskare sedan mer än 40 år. Han har bedrivit forskning om självmord, psykofysiologi och hyporeaktivitet i 25 år och under många år haft sin anställning vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, avdelningen för psykiatri vid Linköpings Universitet.

Roy Jonebrant, styrelseledamot i Emotra AB, född 1956.

Aktieinnehav i Emotra: 40 340 aktier.

Roy Jonebrant är CFO i Pilum AB (publ) och har mångårig erfarenhet som CFO i ett antal svenska utvecklingsföretag så som MediTeam AB, Biolin AB och Biolight AB samt som ekonomikonsult i egen verksamhet.

Elizabeth Kaminski, tidigare styrelsesuppleant i Emotra AB, född 1957. Gift med Lars-Håkan Thorell.

Aktieinnehav i Emotra AB (inklusive makens innehav): 1 290 976 aktier.

Elizabeth Kaminski är specialutbildad i psykofysiologisk mätning och en av grundarna till Emotra AB. Har genomfört egna studier av psykofysiologiska reaktioner hos barn och vuxna och genomfört hundratals mätningar av psykofysiologiska data på uppdrag bl.a. av Linköpings universitet. Elizabeth är en av dem som bearbetar testdata från Emotras kunder och deltar av utprovning av nya testversioner.

Ekonomifunktionen

Bolaget har i nuläget ingen anställd CFO på grund av kostnadsoptimering. Bolaget har därför ”outsourcat” ekonomifunktionen avseende bokföring och ekonomirapportering i Emotra AB till Jonebrant Ekonomikonsult AB, orgnummer: 556501-8115, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen.

Revisor

Bolagets revisor är Auktoriserad revisor Thomas Nilsson, Ernst & Young AB, född 1962. Adress; Odingatan 13, 401 82, Göteborg