Alla patienter skall testas en gång om året oavsett pågående depression och depressionsdjup. I Sverige torde därför, vid full implementering, årligen 150 000 test genomföras.

Med antagandet att varje vårdenhet (totalt 1 900) köper ett EDOR system och vidare att varje vårdenhet har kapacitet att testa 100 patienter per år, d.v.s. två test per vecka (en relativt obetydlig belastning), skulle den totala kapaciteten summeras till 190 000 tester, vilket räcker för att testa samtliga patienter med behov av detta.

Sjukvården behandlar cirka 30 procent av de deprimerade i Sverige. I Tyskland behandlas en högre andel av de drabbade men i andra europeiska länder är andelen lägre än i Sverige. I Nordamerika behandlas drygt hälften av alla deprimerade.

Sammantaget råder dock god överensstämmelse mellan den svenska och den västerländska internationella marknaden. Med hänsyn till befolkningsstorlek blir den totala marknadspotentialen cirka 200 000 EDOR-system.

Totala antalet EDOR tester som årligen skulle behöva utföras summerar sig till cirka 13 miljoner.

Större psykiatriska kliniker utgör den viktigaste delen av marknaden för Emotra och under de första åren kommer Bolaget enbart att vända sig till dem. Sammantaget motsvarar de psykiatriska specialistenheterna en marknadspotential om minst 10 000 produktsystem.

 

Målgrupper och nyckeltal på den svenska marknaden

Årligt antal patienter i vården med primär depression = 150 000

Antal självmordsförsök som kräver sjukvård årligen = 10 000

Antal självmord per år = 1 500

Antal självmord med anslutning till vården = 1 000

Antal universitetskliniker = 10

Antal slutna psykiatriska vårdenheter = 20

Antal öppna psykiatriska vårdenheter = 166

Antalet primärvårdsenheter = 1 700

 

Målgrupper och nyckeltal på de europeiska och amerikanska marknaderna

Årligt antal deprimerade personer = 50 000 000

Antal självmordsförsök som kräver sjukvård årligen = 1 200 000

Antal självmord per år = 200 000

Antal psykiatriska mottagningar = 200 000