Emotras metod, EDOR, befinner sig nu i en inledande kommersialiseringsfas. Framgången för Emotra kommer att vara starkt beroende av att Bolaget noggrant förankrar konceptet hos ett antal akademiskt erkända kliniker i Sverige och Internationellt.

Förankringsarbetet inleddes under slutet av 2012 och har pågått sedan dess. En omfattande internationell kliniska multicenterstudie, EUDOR-A, startade 2014. Hela 18 kliniska/vetenskapliga institutioner, European Psychiatric Association- Suicide Section, EPA-SS och Emotra  samarbetar kring studien och 15 kliniska centra har testat sammantaget över 1 500 patienter fram till mitten av mars 2016. Eftersom alla patienter ska följas upp under 12 månader, kommer studien att stänga i mitten av mars 2017. Efter det genomförs statistiska beräkningar. Den 29-30 mars samlas alla centra och går igenom studien och studieresultaten i Rom. Syftet med mötet är att uppnå konsensus om metodens tillförlitlighet och vilka fördelar som skulle uppnås vid test med EDOR(R)  i rutinmässig klinisk verksamhet.

När dessa internationellt ledande kliniker är nöjda och beredda att som ambassadörer öppet ställa sig bakom metoden, finns goda förutsättningar för en bredare penetration av först den svenska marknaden och sedan den internationella.

Emotra och EPA-SS har avtalat att utbildningen av nya centra ska organiseras genom EPA-SS med ett antal av de erfarna kliniska specialisterna som kursgivare. Det råder ingen tvekan om att marknadspenetrationen kommer att underlättas av att utbildningsverksamheten läggs ut på EPA-SS och internationellt ledande opinonsbildande psykiatriska specialister.

Själva produkten är färdigutvecklad och CE-märkt. Ytterligare insatser krävs dock för att Emotra inom ramen för CE-märkning ska kunna hävda att metoden kan användas kliniskt för att hitta riskpatienter för självmord. Goda resultat från den kliniska studien och framförallt ett starkt positivt konsensusuttalande krävs för att Bolaget ska kunna påstå en sådan sak.

Analyser av de erhållna mätkurvorna gjordes tidigare helt manuellt. Arbetet med att datorisera analysarbetet har nu kommit ganska långt och en väsentlig del av analysarbetet genomförs nu med hjälp av datorberäkningar. Fortsatt mjukvaruutveckling kommer att öka kapaciteten för metoden.