Emotras metod, EDOR, befinner sig nu i en inledande kommersialiseringsfas. Framgången för Emotra kommer att vara starkt beroende av att Bolaget noggrant förankrar konceptet hos ett antal akademiskt erkända kliniker i Sverige och Internationellt.

Förankringsarbetet inleddes under slutet av 2012 och har pågått sedan dess. En omfattande internationell kliniska multicenterstudie, EUDOR-A, startade 2014. Hela 18 kliniska/vetenskapliga institutioner, European Psychiatric Association- Suicide Section, EPA-SS och Emotra  har samarbetat kring studien och 15 kliniska centra har testat sammantaget över 1 500 patienter fram till mitten av mars 2016. Eftersom alla patienter skulle följas upp under 12 månader, stängde studien i mitten av mars 2017. Efter det genomfördes statistiska beräkningar. Den 29-30 mars samlades alla centra och gick igenom studien och studieresultaten i Rom. Syftet med mötet var att uppnå konsensus om metodens tillförlitlighet och vilka fördelar som skulle uppnås vid test med EDOR(R)  i rutinmässig klinisk verksamhet.

Möte utmynnade i konsensus om att metoden ska introduceras till psykiatriska specialistkliniker i Europa, som ett komplement, vid bedömning av självmordsrisk. Den stora fördelen med metoden är att den är objektiv och tillförlitlig och identifierar hyporeaktiva patienter, vilka enligt samtliga genomförda studier är betydligt mer sårbara för självmordshandlingar än andra.

När dessa internationellt ledande kliniker är nöjda och beredda att som ambassadörer öppet ställa sig bakom metoden, finns goda förutsättningar för en bredare penetration av först den svenska marknaden och sedan den internationella.

Emotra och EPA-SS har avtalat att utbildningen av nya centra ska organiseras genom EPA-SS med ett antal av de erfarna kliniska specialisterna som kursgivare. Det råder ingen tvekan om att marknadspenetrationen kommer att underlättas av att utbildningsverksamheten läggs ut på EPA-SS och internationellt ledande opinonsbildande psykiatriska specialister.

Redan i mitten av maj, en dryg månad efter konsensusmötet, har EPA-SS och ett antal kliniker ur gruppen som medverkade i studien, tagit initiativ till att anordna de första kurserna i Europa.

Själva produkten är färdigutvecklad och CE-märkt. Ytterligare insatser krävs dock för att Emotra inom ramen för CE-märkning ska kunna hävda att metoden kan användas kliniskt för att hitta riskpatienter för självmord. Goda resultat från den kliniska studien och framförallt ett starkt positivt konsensusuttalande krävs för att Bolaget ska kunna påstå en sådan sak.

Analyser av de erhållna mätkurvorna gjordes tidigare helt manuellt. Arbetet med att datorisera analysarbetet har nu kommit ganska långt och en väsentlig del av analysarbetet genomförs nu med hjälp av datorberäkningar. Fortsatt mjukvaruutveckling kommer att öka kapaciteten för metoden.