Produkten EDOR mäter elektrodermal hyporeaktivitet och är främst avsedd att användas vid bedömning av självmordsbenägenheten hos deprimerade patienter. Många av dessa patienter återfinns av naturliga skäl inom den psykiatriska specialistsjukvården och i primärvården. I ett längre perspektiv skulle även skolor, kriminalvården och militärmakten kunna utgöra relevanta målgrupper för Emotra marknadsföring.

Av medicinska och etiska skäl har Emotra satt upp krav på användare och indikationer för att köpa och använda metoden:

  • Köparen skall uppvisa sin tillhörighet till någon vårdenhet eller universitet eller motsvarande.
  • Köparen skall förbinda sig att använda metoden i vården endast på remiss från specialist eller motsvarande psykiater eller allmänläkare eller psykoterapeut på patient för vilken remitterande läkare eller psykoterapeut har vårdansvar.
  • Köpare, som avser att använda metoden i forskning, ska göra detta endast i projekt som granskats och godkänts av forskningsetisk nämnd.
  • Köpare, som avser att använda metoden i utbildning, skall göra detta endast med den särskilda version av EDOR som är utvecklad för utbildning och med vilken inga slutsatser kan dras om självmordsbenägenhet.