Emotras ansökan, från januari 2017, om cirka 3 MEUR som syftade till att finansiera dels EUDOR-Y, en klinisk multicenterstudie för ungdomar och dels framtagningen av EDOR® Interconnect och vidareutveckling av hård- och mjukvaran, avslogs av European Commission, EC. Även denna gång passerades samtliga tröskelvärden och bolagets ansökan erhöll återigen certifikatet, ”Seal of Excellence”. En omarbetad ansökan kommer att lämnas in, så snart det är möjligt. Den normala situationen är att man får söka upprepade gånger innan en ansökan till EC beviljas. Att ansökan avslogs vid detta tillfälle har ingen påverkan på bolagets lanseringsplaner.

 

170313 – Emotra – PM – Horizon 2020- ansökan avslagen