Monthly Archives: August 2016

//August

Emotra AB (publ) Interim report Jan-June 2016

[:sv]Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för första halvåret 2016. Sammanfattning perioden januari – juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 273 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -3 188 kSEK (-2 574) · Resultat per aktie efter utspädning -0,33 SEK (-0,56) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 7 535 kSEK (2 040) · Fas 1 av kliniska multicenterstudien avklarad - 1573 patienter inkluderade i studien · Baselinematerialet visar god överensstämmelse med tidigare observationer · Rapport från Emotras ”EU:s Horizon 2020- förundersökningsstudie” inlämnad · EDOR® registrerat varumärke inom hela EU Sammanfattning perioden april – juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 760 kSEK (-1 322) · Resultat per aktie efter utspädning -0,18 SEK (-0,25)[:]

By |2016-08-30T06:25:17+00:00August 24th, 2016|INVESTORS|Comments Off on Emotra AB (publ) Interim report Jan-June 2016

A brief comment about questions concerning our baseline report

[:sv]Emotra AB meddelade nyligen i ett pressmeddelande att baseline-materialet från EUDOR-A har analyserats. Pressmeddelandet har föranlett många aktieägare och/eller investerare att höra av sig med frågor. Frågorna visar att Emotra inte varit tillräckligt tydliga med att beskriva vad som framkommit efter analysen. Denna uppdatering syftar till att klargöra hur det förhåller sig på ett bättre sätt än vad som framkom av pressreleasen. Analysen i baseline-materialet visar, som redogjorts för, god överenstämmelse med tidigare observationer och stärker därigenom bolagets förhoppningar om konklusiva resultat från uppföljningen av den pågående multicenterstudien.[:]

By |2016-08-24T05:25:57+00:00August 4th, 2016|INVESTORS|Comments Off on A brief comment about questions concerning our baseline report