Monthly Archives: April 2016

//April

Emotra AB (publ) Interim report January 1 -March 31 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed delårsrapport för första kvartalet 2016. Sammanfattning perioden januari – mars 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 273 kSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1 428 kSEK (-1 252) · Resultat per aktie efter utspädning -0,15 SEK (-0,32 ) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 9 124 kSEK (3 211) · Fas 1 av kliniska multicenterstudien avklarad - ca 1 540 patienter testade · Emotra erhåller stöd från EU:s Horizon 2020 · PRV har godkänt Emotras patentansökan · EDOR®, registrerat varumärke i Sverige · Lyckat symposium om EDOR i Madrid

By | April 26th, 2016|INVESTORS|Comments Off on Emotra AB (publ) Interim report January 1 -March 31 2016

Documents prepared for the Annual General Meeting

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015 och övriga handlingar inför årsstämman hålls från och med idag tillgängliga på bolagets hemsida (www.emotra.se) och kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

By | April 5th, 2016|INVESTORS|Comments Off on Documents prepared for the Annual General Meeting