Monthly Archives: February 2016

//February

A short update from Emotra – Kickoff for Horizon 2020 and a conference in Madrid

[:sv]Emotra är inne i ett intensivt skede. 1460 patienter har hittills testats i studien. Inom kort kommer EDOR test av nya patienter att stänga. Den 7mars anordnas ett möte i München, under vilket Emotra, bolagets vetenskapliga rådgivare och samarbetspartner träffar det spanska företaget Inspiralia, för att planera igångsättningen av Horizon 2020, Fas I- studien. Den 12-15 mars deltar Emotra i European Psychiatric Associations internationella kongress i Madrid, under vilken ett särskilt symposium om EDOR arrangeras.[:]

By |2016-02-25T08:35:43+00:00February 18th, 2016|INVESTORS|Comments Off on A short update from Emotra – Kickoff for Horizon 2020 and a conference in Madrid

Emotra AB (publ) Full year report 2015

[:sv]Styrelsen och verkställande direktören för Emotra AB (publ) avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2015. · Nettoomsättningen under 2015 uppgick till 0 kSEK (280) · Rörelseresultatet uppgick till -6 305 kSEK (-6 111) · Resultat per aktie efter utspädning -1,10 SEK (-2,40) · Likvida medel uppgick vid perioden utgång till 10 177 kSEK (4 331) · En nyemission om 10,9 MSEK (efter emissionskostnader) genomförd under året · Europeiska kliniska multicenterstudien löper planenligt · Emotra erhåller stöd från EU:s Horizon 2020 · PRV har godkänt Emotras patentansökan · EDOR®, registrerat varumärke i Sverige · Symposium om EDOR på internationella kongresser i Madrid och Oviedo 2016 Sammanfattning perioden oktober - december 2015 · Nettoomsättningen uppgick till 0 kSEK (80) · Rörelseresultatet uppgick till -1 842 kSEK (-1 423) · Resultat per aktie efter utspädning -0,22 SEK (-0,52 )[:]

By |2016-02-18T08:33:25+00:00February 11th, 2016|INVESTORS|Comments Off on Emotra AB (publ) Full year report 2015